برگزاری کارگاه های توجیهی دانشجویان برای شروع ترم جدید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری کارگاه های آماده سازی دانشجویان برای شروع ترم جدید مجازی در روزهای 25 و 26 شهریورماه به تفکیک دانشکده برگزار می شود 

دانشکده پزشکی روز 25 شهریور ساعت 8
دانشکده دندانپزشکی روز 25 شهریور ساعت 10
دانشکده پیراپزشکی روز 25 شهریور ساعت 12
دانشکده بهداشت روز 26 شهریور ساعت 8
دانشکده طب ایرانی روز 26 شهریور ساعت 8
دانشکده داروسازی روز 26 شهریور ساعت 10
دانشکده پرستاری روز 26 شهریور ساعت 12

در صورتی که دانشجویان نتوانند در وبینار شرکت کنند، می توانند فیلم ضبط شده وبینار را مشاهده کنند.