مرکز آموزش مجازی

بسته راهنمای یادگیری الکترونیکی دانشگاهی ویژه اساتیداین بسته به همت و تلاش کارشناسان مرکز آموزش مجازی جهت راهنمایی اساتید محترم تهیه و ارائه می شود.
در این بسته سعی شده است اساتید محترم را با انواع محتواهای الکترونیکی و همچنین استاندارد های تولید محتوا آشنا کرده و نرم افزار هایی را جهت تولید محتوا معرفی و آموزش دهد. با توجه به ضرورت، فیلم های راهنمای آشنایی با سامانه نوید طراحی و تدوین شده است