کارگاه آمادگی برای ترم جدید - ویژه دانشجویان دانشکده پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه آمادگی برای ترم جدید - ویژه دانشجویان دانشکده پزشکی

سه شنبه 25 شهریور 99

ساعت 8  تا  9:30

 

فیلم ضبط شده وبینار