مرکز آموزش مجازی

معرفی مرکز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

فعالیت مرکز آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

     مرکز آموزش مجازی از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است و در حال حاضر پس از پانزده سال این مرکز یکی از غنی ترین پایگاه های اطلاع رسانی در زمینه آموزش مجازی در دروس علوم پزشکی را دارا میباشند. این مرکز مجهز به استودیو های پیشرفته، سالن وبینار، کلاس درس مبتنی بر کامپیوتر و کارشناسان زبده و خبره در تولید و عرضه محتوای آموزش الکترونیکی و قابلیت برگزاری جلسات مبتنی بر اینترنت میباشد.

   

 

 

     از پاییز سال 1395 این مرکز با ارسال درخواست به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، توسط کمیسیون عالی آموزش مجازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور اعتباربخشی شده و به عنوان مرکز معتبر آموزش مجازی در دانشگاههای علوم پزشکی شناخته شد.  همچنین با طرح موضوع تاسیس دانشکده مجازی در کمیسیون عالی آموزش مجازی وزارت بهداشت و درمان موفقیت این کمیسیون برای تاسیس دانشکده مجازی را دریافت نموده که این مجوز پس از تأیید شورای عالی گسترش وزارت متبوع به دانشگاه ابلاغ خواهد شد. 

 

رسالت و چشم انداز :

  در عصر حاضر و بر اساس تجربه حاصل از آموزش در سالیان گذشته باید پذیرفت كه آموزش الكترونیكی یك ضرورت محسوب می گردد، چرا كه این روش بسیاری از محدودیت های معمول در آموزش فیزیكی را حذف كرده و با افزودن شرایط شبیه سازی شده كمك آموزشی، محیطی ایده آل و آرمانی برای انتقال اطلاعات آموزشی را فراهم نموده است. نیازهای روزافزون مردم به آموزش، عدم دسترسی آنها به مراكز آموزشی، كمبود امكانات اقتصادی ، كمبود اموزشگران مجرب و هزینه های زیادی كه صرف آموزش می شود ، متخصصان را بر آن داشت تا با كمك فناوری های اطالعات ، روش های جدیدی برای اموزش ابداع نمایند كه هم اقتصادی و هم با كیفیت باشد و هم بتوان با استفاده از آن به طور همزمان جمعیت كثیری از فراگیران را تحت آموزش قرارداد. دانشگاهها ودانشكده هـای علـوم پزشـكی نیـز از ایـن تغییـر و تحوالت در عرصه آموزشی مصون نمانده و الجـرم مـی بایـست خود را با سیل این تغییـرات هماهنـگ نماینـد. دانـشگاههـا و دانشكدههای علوم پزشكی درسراسر دنیا با درك ایـن تغییـر و تحـوالت در صـدد ایجـاد روشهـای بهینـه كـاربرد آمـوزش الكترونیكی در حوزه آموزش پزشكی بـر آمدنـد .آمـوزش بـرخط، گفتگـوی تـصویری و پزشكی از راه دور در سالهای اخیـر مـورد اقبال قرار گرفته است مطالعات انجام شده نشان داده كه كشورهای مختلف از جملـه آمریكا، كانادا، انگلیس، استرالیا و چین در بكارگیری یـادگیری الكترونیكـــی در آمـــوزش پزشـــكی پیـــشگام هـــستند. در دانشكدههای پزشكی آمریكا از جمله دانشگاه هاروارد، كلمبیـا، بوستون و میشیگان دروس پزشكی )بیشتر علوم پایه( "بـرخط "میباشد. در دانـشگاههـای منچـستر و شـیفیلد در انگلیس و دانشكده های پزشكی كـشور چـین نیـز تـالشهـای موثری در این مورد صورت گرفته است. در حال حاضر، در بسیاری از دانشگاههای جهـان از یـادگیری الكترونیكی در توسعه و بهبود آموزش علوم پزشكی بهره گیری می شود. گرچه شبیه سازی رایانه ای و نیز آدمك های هوشـمند برای آشنایی با مهارتهای بالینی بطور وسیعی به بازار عرضـه می شود و كمك زیادی به توسعه آموزش پزشكی كرده اسـت. با گسترش شبكه جهانی وب، كاربرد یادگیری الكترونیكـی در آموزش پزشكی بطـور چـشمگیـری افـزایش یافـت و ظرفیـت بالقوهای را در عرصه آموزش ایجاد كرد و امكان ایجاد محـیط یادگیری مؤثر با بازخورد فوری و مرتبط با محتویات آموزش را فراهم كرد. از این رو فدراسیون جهانی آموزش پزشكی از سـال 1997 كمیته ای از مشاوران را جهت اسـتفاده از كـامپیوتر در آموزش پزشكی تشكیل داد و از آنها خواست تا راهنمایی برای ادغام این ابزار جدید 2 با برنامه آموزشی تهیه كنند. این موضوع در بسیاری از دانشگاههـای كـشورهای پیـشرفته مـورد اقبـال قرارگرفت و آنها اقدام به ارتباط الكترونیكی بین استاد، دانشجو و عرصه آموزش كردند. امروزه اخرین تحوالت عرصه یادگیری الكترونیك ظهور موكهای جهانی همچون UDACITY/ EDX / COURSERA می باشد و دانشگاه های هاروارد، استنفورد و بركلی با ارائه هزاران محتوی علمی آنالین جزو بهترین دانشگاه های دنیا در عرصه آموزش های مجازی و توسعه یادگیری الكترونیك می باشند. با توجه به اهمیت توسعه این نوع آموزش ها در دانشگاه های علوم پزشكی در سال 1396 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی اقدام به تاسیس دانشگاه علوم پزشكی مجازی نمود و این دانشگاه درصدد است تا با ارائه استاندارد- های الزم دانشگاه های علوم پزشكی كل كشور را در راستای ایجاد و توسعه مراكز و دانشكده های آموزش مجازی كمك نماید.

 

اهداف مرکز :

 

  • توسعه زیر ساخت های مناسب(نرم افزار و سخت افزار ها) آموزش مجازی در سطح دانشگاه

  • توسعه كمی و كیفی آموزش های الكترونیك و مجازی در كل دانشگاه

  • برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه محتوی ها الكترونیك مطابق با استاندارد های ملی و جهانی

  • اشاعه فرهنگ كاربرد اموزش مجازی در گروه های آموزشی

  • توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه در راستای كاربرد آموزش های مجازی

  • همكاری های علمی با مراكز پیشرو آموزش مجازی در سطح دنیا

  • ایجاد بستر مناسب برای انجام تحقیقات در حوزه آموزش مجازی و كاربست آن در گروهای آموزشی

  • برنامه ریزی های لازم برای ایجاد رشته های مجازی

  • توسعه بعد علمی مركز آموزش مجازی از طریق برگزاری كنفرانس های ملی و منطقه ای، ایجاد فصلنامه

  • نشر و توسعه كتب و راهنماهای یادگیری الكترونیك در سطح دانشگاه