کارشناس و پشتیبان سرورها

سمانه ربانی زارعی

کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر

تلفن:38580465
داخلی : 106
پست الکترونیک :rabbanizs3@mums.ac.ir

کارشناس و پشتیبان سامانه

کارشناس و پشتیبان سامانه نوید و وبسایت

کارشناس و پشتیبان سامانه ها و وبسایت
سیده مهتاب بخارائی

کارشناس کامپیوتر- تکنولوژی نرم افزار
کارشناس ارشد آموزش پزشکی

تلفن :38580465
داخلی 105
پست الکترونیک :bokharaeimh2@mums.ac.ir
کارشناس وبینار
علی رحمانی

کارشناس ارشد IT – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

تلفن :38580465
داخلی 104
پست الکترونیک :rahmania6@mums.ac.ir

کارشناس وبینار

کارشناس تولید محتوا

کارشناس تولید محتوا

امیر اصلاحچی

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی - انیمیشن
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

تلفن:38580465
داخلی : 103
پست الکترونیک :eslahchifa2@mums.ac.ir
کارشناس سمعی و بصری

محمد علی فرشچی


کارشناس تاریخ 

تلفن:38580465
پست الکترونیک :farshchitm1@mums.ac.ir

کارشناس سمعی و بصری

مسوول دفتر آموزش مجازی

مسوول دفتر آموزش مجازی

ثریا قلی پور

فوق دیپلم امور اداری

تلفن:38580465
داخلی : 101
پست الکترونیک :ghoulipurcs2@mums.ac.ir