کارشناس و پشتیبان سامانه دانشجویی آموزش مجازی

سمانه ربانی زارعی

کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر

تلفن:38580465
داخلی : 106
پست الکترونیک :rabbanizs3@mums.ac.ir

کارشناس و پشتیبان سامانه

کارشناس وبینار

کارشناس وبینار
علی رحمانی

کارشناس ارشد IT – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

تلفن :38580465
داخلی 104
پست الکترونیک :rahmania6@mums.ac.ir
کارشناس سمعی و بصری

محمد علی فرشچی


کارشناس تاریخ 

تلفن:38580465
پست الکترونیک :farshchitm1@mums.ac.ir

کارشناس سمعی و بصری

کارشناس تولید محتوا

کارشناس تولید محتوا

امیر اصلاحچی

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی - انیمیشن

تلفن:38580465
داخلی : 103
پست الکترونیک :eslahchifa2@mums.ac.ir

 

کارشناس وبسایت و کارگاه ها
سیده مهتاب بخارائی

کارشناس کامپیوتر- تکنولوژی نرم افزار

تلفن :38580465
داخلی 105
پست الکترونیک :bokharaeimh2@mums.ac.ir

 

کارشناس وبسایت و کارگاه های آموزشی

مسوول دفتر آموزش مجازی

مسوول دفتر آموزش مجازی

ثریا قلی پور

دیپلم

تلفن:38580465
داخلی : 101
پست الکترونیک :ghoulipurcs2@mums.ac.ir