کارگاه آمادگی برای ترم جدید - ویژه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه آمادگی برای ترم جدید - ویژه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

سه شنبه 25 شهریور 99

ساعت 10 تا  11:30

 

فیلم ضبط شده وبینار