کارگاه آمادگی برای ترم جدید - ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه آمادگی برای ترم جدید - ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

سه شنبه 25 شهریور 99

ساعت 12  تا  13:30

 

فیلم ضبط شده وبینار