برگزاری جلسه هماهنگی رابطین و کارشناسان آموزش مجازی دانشکده ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه با رابطین و کارشناسان دفتر مجازی دانشکده ها در روز سه شنبه و چهارشنبه 18 و 19 شهریور ماه با حضور مسوول مرکز مجازی و کارشناسان مرکز برگزاری گردید. در این حلسه پس از خیر مقدم به کارشناسان و رابطین و تشکر از حضور ایشان، آقای دکتر اسدی مسوول مرکز مجازی به ارائه توضیحاتی در خصوص اهداف، چشم انداز و ارزش های مرکز مجازی دانشگاه، اهمیت حرکت و هم افزایی درجهت دانشگاه های نسل سوم از طریق فناوری ها و روش های نوین آموزش مجازی پرداختند.

کارشناسان مرکز در خصوص آئین نامه ها، شیوه نامه ها، شرح وظایف و همچنین نقش دفتر مجازی در دانشکده ها توضیحاتی ارائه دادند. رابطین و کارشناسان دانشکده ها نیز چالش ها و راهنکارهای خود را برای شروع ترم جدید تحصیلی و فرآیند آموزش مجازی ارائه دادند.

در ادامه دکتر اسدی خواستار پیشنهادات دانشکده ها جهت بررسی همه جانبه نحوه ارزیابی کیفیت محتوای اساتید در سامانه نوید شد، و در نهایت طبق بحث و نظرخواهی انجام شده تقویم آموزش مجازی مصوب گردید و همچنین بازدید از دفتر مجازی دانشکده ها و بررسی تجهیزات آنها در دستور کارقرار گرفت.