دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محتوای الکترونیکی دوره های توانمندسازی در سه حیطه پژوهشی- مدیریتی- آموزشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه طبق آیین نامه دانش افزایی تولید گردید.

این دوره ها شامل :

1. علم سنجی از حیطه پژوهشی

2. ارزیابی دانشجواز حیطه آموزشی

3.  قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی از حیطه مدیریتی

در هر سال یک یا دو نوبت از طریق سامانه LMS برای اعضای هیات علمی برگزار می گردد.

دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه