کارگاه نرم افزارهای کاربردی تحت موبایل در علوم پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کارگاه نرم افزارهای کاربردی تحت موبایل در علوم پزشکی، در تاریخ 4 شهریور با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان، پرسنل و کادر درمانی در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

 اهداف این کارگاه معرفی و آشنایی با نرم افزارهای کاربردی آماری، آموزشی، بالینی و تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی بود.

 این کارگاه توسط جناب آقای دکتر رضا اسدی و سرکار خانم مهندس الهام اسدی ارائه شد.

 مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد