اولین نشست معرفی آموزش مجازی در جلسه شورای آموزشی دانشکده داروسازی - 13 اسفندماه 92

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اولین جلسه آموزش مجازی با حضور اعضا محترم شورای آموزشی دانشکده داروسازی در تاریخ دوم شهریور سال 93 تشکیل گردید.

در این جلسه که با هماهنگی رابط محترم آموزش مجازی دانشکده، جناب آقای دکتر هادی زاده صورت گرفت به معرفی سامانه آموزش مجازی دانشگاه و همچنین سامانه وبینار پرداخته شد. در این جلسه مقرر گردید کارگاه آموزشی کار با سامانه های آموزش مجازی برای اساتید این دانشکده برگزار گردد.