دوره آموزش بالینی با تاکید بر آموزش در بخش های بستری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

با توجه به بحران COVID19 در ماه های اخیر مسیر حرکت برنامه های توانمندسازی اساتید دانشگاه ها نیز به سمت کارگاه های مجازی، و وبینارهای آموزشی همزمان و غیرهمزمان بوده است. در همین راستاد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان "دوره آموزش بالینی با تاکید بر آموزش در بخشهای بستری" جهت اساتید بالینی به صورت یک کارگاه مجازی طراحی و در سامانه یادگیری الکترونیک el.mui.ac.ir قرار داده شده است. این دوره که در سال 1398 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بهره گیری از محتوای چندرسانه ای طراحی و اجرا شده برای اساتید بالینی سایر دانشگاه نیز قابل دسترس و استفاده می باشد.

پوستر این کارگاه را جهت اطلاع رسانی و نحوه ثبت نام مشاهده میکنید.

 مشاهده نامه