برگزاری اولین دوره از آزمون های الکترونیکی درس ایمینی آزمایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انجام کار در آزمایشگاههاي مختلف تحقیقاتی، بسته به نوع کار و نوع آزمایشها به صورت بالقوه میتواند باعث ایجاد خطراتی چه براي اشخاص و چه براي محیط گردد. بر این اساس قوانین ایمنی آزمایشگاهی وضع گردیده اند که شامل یکسري اصول و روشها با هدف محدود نمودن نشت آلودگی و کاهش موارد مواجهه ناخواسته با عوامل پاتوژن، سموم و ترکیبات مضر میباشد و آزمونی در این خصوص طراحی گردیده که هر ماه با سامانه دانشجویی آموزش مجازی (lms) برگزار می گرد.

برگزاری اولین دوره از آزمون های الکترونیکی درس ایمینی آزمایشگاه به درخواست دکتر فاطمه سلطانی، استادیار گروه بیوتکنولوژي دارویی دانشکده داروسازي مشهد  در تاریخ 01-10-1397 در دانشکده داروشناسی برگزار گردید.

 
 ایمنی آزمایشگاه