بازدید مسئولین دانشگاه زاهدان از مرکز تخصصی آموزش مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

مسئولین دانشگاه زاهدان از مرکز تخصصی آموزش مجازی در روز پنجشنبه 97/04/14 بازدید به عمل رساندند.