برگزاری راند بالینی مجازی با کمک گجت ویژه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای اولین بار در دانشگاه با کمک گجت ویژه تولید شده در بخش پژوهشی مرکز آموزش مجازی دانشگاه، راند بالینی به صورت مجازی برگزار گردید. در این برنامه که با همکاری گروه بیهوشی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) برگزار گردید. در این کار آموزشی به همت آقای دکتر امینی، خانم دکتر مشهدی برگزار گردید، یک راند بالینی با حضور دونفر از دستیار کشیک همان روز و حدود 40 نفر از دستیاران و کارورزان بخش به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص بیماران بستری توضیحات داده شد، و دانشجویان شاهد تدریس استاد بر بالین بیمار از طریق دوربین بودند و همچنین توانستند از جزییات پرونده بیماران، تصویربرداری ها و همچنین وضعیت بالینی بیمار مطلع شوند. همچنین در این برنامه آموزشی که به صورت یک طرح پژوهشی نیز به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شده است، یک پتنت نیز ثبت شده است که این پتنت شامل گجت مربوطه است که استاد می تواند با کمک آن و همچنین یک نرم افزار کلاس آنلاین راند بالینی خود را به صورت مجازی برای دانشجویان پزشکی و دستیاران برگزار نماید.

این گجت در انتها پس از تایید کارایی به بخش خصوصی دانش بنیان جهت تولید انبوه و عرضه به سایر دانشگاه ها به عنوان یک محصول دانش بنیان ارائه گردید.