برگزاری آزمون الکترونیکی اصول مشاوره برای اولین بار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جناب آقای دکتر واحدیان شاهرودی از دانشکده بهداشت، برای اولین بار آزمون اصول مشاوره را به صورت الکترونیکی طراحی و در مرکز تخصصی آموزش مجازی مورخ 11 تیرماه 1398 طراحی و اجرا کردند.