معرفی دستگاه شبیه ساز لاپاروسکپی از کشور روسیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دستگاه شبیه ساز لاپروسکوپی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد مرکز جامعی تحت عنوان مرکز جامع فناوریهای اموزشی و مهارت های بالینی افتتاح کند از آنجا که هدف فناوری اموزشی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد است در این راستا شبیه سازهای اموزشی می توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه ای مو جب تحقق این هدف شوند کاربرد شبیه سازی در زمینه های مختلف در سال های اخیر رو به افزایش بوده است و یکی از مهمترین کاربردهای آن در زمینه ی اموزش و یادگیری بوده است.

به این منظور در تاریخ 96/9/9 توسط اموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هماهنگیهایی صورت گرفت و از شرکت EiDOS در روسیه و همچنین از متخصصان و صاحب نظران در این حوزه دعوت شد  نماینده شرکت EiDOS برای معرفی سیمولاتورها ی موجود از جمله لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی، کولونوسکوپی،دندانپزشکی،وبیمار بالغ و... تشریف اوردند و اساتید از سیمولاتور لاپاراسکوپی دیدن کردن 

دستگاه شبیه ساز لاپروسکوپی

 

دستگاه شبیه ساز لاپروسکوپی

دستگاه شبیه ساز لاپروسکوپی

 
دستگاه شبیه ساز لاپروسکوپی

دستگاه شبیه ساز لاپروسکوپی