مرکز معتبر آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هفتم آذرماه سال ۱۳۹۶ مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کمیسیون آموزش مجازی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارزیابی و به عنوان مرکز معتبر شناخته شد.  مراکز معتبر امکان توسعه و ارائه محتوا و پیشرفت به سمت دانشگاه های مجازی را دارند.  تاکنون دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شیراز مجوز تاسیس و راه اندازی دانشکده مجازی را دریافت کرده اند. دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در نظر دارد با تشکیل گروه های آموزشی معتبر نسبت به تاسیس و راه اندازی دانشکده مربوطه اقدام نماید.  دانشگاه های مجازی درس های مجازی را به مخاطبین خود در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه داده و فراگیران و دانشجویان این مراکز آموزشی بدون نیاز به حضور در فضای فیزیکی دانشگاه اقدام به تحصیل نموده و مدارک تحصیلی معتبر دریافت می نمایند.