برگزاری اولین جلسه آموزش مجازی در دانشکده پیراپزشکی- فرورین ماه 93

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اولین جلسه کارگاه آموزشی در جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. این جلسه که با هماهنگی رابط محترم دانشکده جناب آقای عصاری صورت گرفت، با حضور محترم ریاست و معاونت محترم آموزشی دانشکده برگزار گردید. در این جلسه به معرفی و آموزش سامانه مجازی دانشجویی و معرفی سامانه وبینار پرداخته شد.