کارگاه تکنیک های ارائه آنلاین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه تکنیک های ارائه آنلاین

ویژه دانشجویان

دوشنبه 22 دی ماه 99

ساعت 12 تا  14  

لینک جلسه : 

Skyroom.online/ch/saebi/online