کارگاه طراحی آزمون های الکترونیکی در سامانه نوید ویژه اساتید بیمارستان اکبر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طراحی آزمون های الکترونیکی در سامانه نوید - ویژه اساتید بیمارستان اکبر

چهارشنبه 12 شهریور 99

ساعت 11 تا  12:30

 

به صورت وبیناری