مجموعه کارگاه های مبانی آموزش مجازی و تکنولوژی های نوین در آموزش ویژه اعضای هیئت علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مجموعه کارگاه های مبانی آموزش مجازی و تکنولوژی های نوین در آموزش

 مرکز آموزش مجازی دنشگاه علوم پزشکی مشهد

مجموعه کارگاه های مبانی آموزش مجازی و تکنولوژی های نوین در آموزش ویژه اعضای هیئت علمی مشمول دوره های توانمندسازی در سه نوبت در تاریخ های 95/8/27 و 95/9/4 و 95/9/11 در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار گردید.

در این کارگاه شرکت کنندگان با کلیات مفاهیم آموزش الکترونیکی و فناوری های نوین مورد استفاده در آموزش الکترونیکی آشنا شده و کار با سامانه های آموزش مجازی دانشجویی (LMS.mums.ac.ir) و (Webinar.mums.ac.ir) را فراگرفتند.

 

در حاشیه این کارگاه فراگیران ضمن بازدید از فضای مرکز تخصصی آموزش مجازی با امکانات و برخی دستاورد های این مرکز آشنا شدند.

 

ارائه دکتر اسدی در خصوص تکنولوژی های نوین در آموزش 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

ارائه خانم دکتر اطمینانی در خصوص مفاهیم آموزش الکترونیکی

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

آموزش سامانه دانشجویی LMS توسط آقای مهندس رحمانی

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

آموزش سامانه وبینار توسط خانم مهندس بخارائی

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

مرکز اموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

بازدید از سالن آزمون و آشنایی با آزمون الکترونیکی

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

بازدید از مرکز تخصصی آموزش مجازی

مرکز اموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد