آزمون الکترونیکی پانکراتیت 26-7-95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمون پانکراتیت در روز دوشنبه 95/7/26 زیر نظر خانم دکتر گنجی در مرکز آموزش مجازی برگزار گردید.