راهنمای سامانه نویدبا توجه به ضرورت مجازی سازی دروس و ارائه محتوا تولید شده در سامانه نوید، فیلم های راهنمای سامانه نوید در بخشهای مختلف طراحی و تدوین شده است.

گزارشی از دروس الکترونیکی تولید شده در دانشکده ها

دانشکده پزشکی51.25%
دانشکده پیراپزشکی11.34%
دانشکده دندانپزشکی7.12%
دانشکده بهداشت6.3%
دانشکده پرستاری9.59%
دانشکده داروسازی7%
دانشکده طب سنتی0.38%