تقویم آموزش مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1401

 

نیمسال مدت آموزش آغاز و پایان آموزشی حذف و اضافه حذف اضطراری فرجه امتحانات مدت و تاریخ امتحانات

نیم سال تحصیلی دوم 1401-1400

17 هفته شنبه 1400/11/09 لغایت  پنجشنبه 1401/03/19 شنبه 1400/11/16پنجشنبه 1400/11/21 تا 3 هفته به پایان  نیمسال تحصیلی جمعه 1401/04/10 تا شروع سال تحصیلی جدید شنبه  1401/03/28 لغایت  پنجشنبه 1401/04/09

 

 

پیشنهاد تقویم سال تحصیلی 1400-1401  برای  دانشجویان جدیدالورود در مقاطع تحصیلات تکمیلی

نیمسال

مدت آموزش

آغاز و پایان آموزشی

حذف و اضافه

حذف اضطراری

فرجه امتحانات

مدت و تاریخ امتحانات

نیمسال اول

17هفته

ازتاریخ شنبه

1400/08/08

لغایت

پنجشنبه

1400/12/05

دوهفته پس از شروع نیمسال

تا3 هفته قبل از شروع امتحانات

5 روز

از تاریخ چهارشنبه

1400/12/11

لغایت سه شنبه

1400/12/24

 

نیمسال

*دوم1

17 هفته

از تاریخ شنبه

1401/01/06

لغایت

پنجشنبه

1401/04/30

دوهفته پس از شروع نیمسال

تا3 هفته قبل از شروع امتحانات

4روز

از تاریخ سه شنبه

1401/05/04

لغایت یکشنبه

1401/05/16

 

توضیح این که : با توجه به اعلام با تاخیر لیست پذیرفته شدگان از سوی مرکز سنجش پزشکی  ،هفته دوم تعطیلات عید به مدت یک هفته در طول دوره اموزشی (17 هفته) نیمسال دوم لحاظ شده است.

 

پیشنهاد تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401  برای  دانشجویان جدیدالورود در مقاطع کاردانی کارشناسی پیوسته وناپیوسته ودگترای عمومی

نیمسال

مدت آموزش

آغاز و پایان آموزشی

حذف و اضافه

حذف اضطراری

فرجه امتحانات

مدت و تاریخ امتحانات

نیمسال دوم

17 هفته

از تاریخ یکشنبه

1400/12/01

لغایت پنجشنبه

1401/03/26‏

دوهفته پس از شروع نیمسال

تا3 هفته قبل از شروع امتحانات

8 روز

از تاریخ شنبه

1401/04/04

لغایت پنجشنبه

1401/04/16