کارگاه طراحی آزمون الکترونیکی در دانشکده پیراپزشکی

برگزاری کارگاه طراحی آزمون الکترونیکی در دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 97/2/17
این کارگاه با حضور 10 نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در روز دوشنبه مورخ 97/2/17 با تدریس آقای دکتر رضا اسدی و خانم مهندس مهتاب بخارائی برگزار گردید.

در این کارگاه اعضای محترم هیات علمی با انواع آزمون های الکترونیکی و نحوه طراحی آزمون آشنا شدند.