آزمون گروه بیماری های عفونی

برگزاری آزمون نسفالوپاتی حاد تبدار و عفونت های سیستم اعصاب مرکزی در تاریخ 1397/2/4

طراح سوالات و مسئول آزمون: دکتر فرشته شیبانی و  دکتر حمیدرضا نادری

 اولین دوره آزمون گروه عفونی درس نسفالوپاتی حاد تبدار و عفونت های سیستم اعصاب مرکزی به صورت الکترونیکی در مرکز تخصصی آموزش مجازی

در دو گروه اینترن و استاژر با 44 نفر

 مشاهده نتایج برای دانشجو بلافاصله بعد از آزمون (دریافت جواب، بلافاصله پس از فکر کردن به سوال مربوطه، به یادگیری عمیق تری منجر می شود) 


هدف از اجرای آزمون:

-      آشنایی فراگیران با آزمون های مبتنی بر رایانه 

-      امکان ارائه بازخورد آنی از عملکرد آزمون به خود دانشجو جهت ارتقا عملکرد و پوشش نقاط ضعف احتمالی

-      تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون و بررسی ضریب دشواری

-      تمیز سوالات جهت ایجاد یک بانک سوال استاندارد برای گروه در گذر زمان