معرفی دستگاه شبیه ساز لاپاروسکپی از کشور روسیه

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد مرکز جامعی تحت عنوان مرکز جامع فناوریهای اموزشی و مهارت های بالینی افتتاح کند از آنجا که هدف فناوری اموزشی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد است در این راستا شبیه سازهای اموزشی می توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه ای مو جب تحقق این هدف شوند کاربرد شبیه سازی در زمینه های مختلف در سال های اخیر رو به افزایش بوده است و یکی از مهمترین کاربردهای آن در زمینه ی اموزش و یادگیری بوده است.

به این منظور در تاریخ 96/9/9 توسط اموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هماهنگیهایی صورت گرفت و از شرکت EiDOS در روسیه و همچنین از متخصصان و صاحب نظران در این حوزه دعوت شد  نماینده شرکت EiDOS برای معرفی سیمولاتورها ی موجود از جمله لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی، کولونوسکوپی،دندانپزشکی،وبیمار بالغ و... تشریف اوردند و اساتید از سیمولاتور لاپاراسکوپی دیدن کردن