بازدید بیرجند

بازدیدمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بازدیدمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از مرکز تخصصی آموزش مجازی مشهد در تاریخ 18-5-96