آزمون رادیولوژی 28-4-96

برگزاری دهمین آزمون رادیولوژی در تاریخ 28-4-96

سرکار خانم دکتر عباسی دهمین آزمون الکترونیکی گروه رادیولوژی را در تاریخ 28-4-96 در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار کردند.

 این آزمون با 20 کارآموز رادیولوژی اجرا شد.