کارگاه نرم افزارهای کاربردی تحت موبایل در علوم پزشکی

کارگاه نرم افزارهای کاربردی تحت موبایل در علوم پزشکی، در تاریخ 4 شهریور با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان، پرسنل و کادر درمانی در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

 اهداف این کارگاه معرفی و آشنایی با نرم افزارهای کاربردی آماری، آموزشی، بالینی و تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی بود.

 این کارگاه توسط جناب آقای دکتر رضا اسدی و سرکار خانم مهندس الهام اسدی ارائه شد.