کارگاه توانمندسازی اعضای تیم های مصاحبه دکتری

برگزاری وب کنفرانس اولین کارگاه توانمندسازی اعضای تیم های مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 97-96 

در راستای برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 97-96 در رشته های ایمنی شناسی، پرستاری، فیزیک پزشکی و فیزیولوژی مناطق آمایشی 1، 2، 4، 5، 7، 9 و 10 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ اولین جلسه کارگاه توانمندسازی برای 65  نفر عضو تیم های مصاحبه رشته های واگذار شده به این دانشگاه در تاریخ 21/04/96 با همکاری مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید؛

اعضای تیم های مصاحبه از سایر دانشگاه ها به صورت وب کنفرانس و اعضای تیم های مصاحبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شکل حضوری در این جلسه 2 ساعته حضور داشتند. جناب آقای دکتر سرآبادانی مسئول محترم واحد ارزشیابی EDC دانشگاه و آقای دکتر کریمی مونقی عضو محترم هیات علمی گروه آموزش پزشکی به عنوان مدرس این کارگاه به آموزش مبانی برگزاری مصاحبه MMI پرداختند.