مجموعه کارگاه های مبانی آموزش مجازی و تکنولوژی های نوین در آموزش ویژه اعضای هیئت علمی

 مجموعه کارگاه های مبانی آموزش مجازی و تکنولوژی های نوین در آموزش

 

مجموعه کارگاه های مبانی آموزش مجازی و تکنولوژی های نوین در آموزش ویژه اعضای هیئت علمی مشمول دوره های توانمندسازی در سه نوبت در تاریخ های 95/8/27 و 95/9/4 و 95/9/11 در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار گردید.

در این کارگاه شرکت کنندگان با کلیات مفاهیم آموزش الکترونیکی و فناوری های نوین مورد استفاده در آموزش الکترونیکی آشنا شده و کار با سامانه های آموزش مجازی دانشجویی (LMS.mums.ac.ir) و (Webinar.mums.ac.ir) را فراگرفتند.

 

در حاشیه این کارگاه فراگیران ضمن بازدید از فضای مرکز تخصصی آموزش مجازی با امکانات و برخی دستاورد های این مرکز آشنا شدند.


ارائه دکتر اسدی در خصوص تکنولوژی های نوین در آموزش 

 


ارائه خانم دکتر اطمینانی در خصوص مفاهیم آموزش الکترونیکی

 

 

آموزش سامانه دانشجویی LMS توسط آقای مهندس رحمانی


 

آموزش سامانه وبینار توسط خانم مهندس بخارائی


 


بازدید از سالن آزمون و آشنایی با آزمون الکترونیکی


بازدید از مرکز تخصصی آموزش مجازی