مدیر مرکز

  

دکتر کبری اطمینانی

مدیر مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

تحصیلات:

  دکترای کامپیوتر (سیستمهای نرم افزاری)
استاديار و عضو هيات علمي گروه انفورماتیک پزشکی

پست الکترونیک:

  EtminaniK[@]mums.ac.ir

آدرس صفحه شخصی:

  http://www.mums.ac.ir/dbmi/fa/Etminani

 

  

دکتر رضا اسدی

معاون مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

تحصیلات:

  MD. Phd

پست الکترونیک:

  Asadir1[@]mums.ac.ir