کارگاه توانمدسازی و نقش فرهنگ در ارتقاء سلامت زنان

 

کارگاه توانمندسازی و نقش فرهنگ در ارتقاء سلامت زنان و جامعه در تاریخ 13-10-95 


کارگاه توانمندسازی و نقش فرهنگ در ارتقاء سلامت زنان و جامعه از طریق وبینار با مشارکت سرکار خانم دکتر رخشانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و زیر نظر سرکار خانم دکتر میرزایی برگزار شد .


 

با توجه به فعالیتها و سوابق اجرایی خانم دکتر رخشانی در زمینه های مختلف از جمله معاونت بهداشتی سابق وزارت بهداشت به بیان تجارب خویش در این مورد پرداختند و سئوالات طرح شده پاسخ داده شد.