کارگاه های برگزار شده

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه نرم آموزش کار با تخته هوشمند و نرم افزار Prezi نوشته شده توسط کبری اطمینانی 364
کارگاه نرم افزارهای کاربردی تحت موبایل در علوم پزشکی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 448
برگزاری اولین کارگاه ارائه آموزشی در وبینار نوشته شده توسط کبری اطمینانی 159
برگزاری دومین کارگاه ارائه آموزشی در وبینار نوشته شده توسط کبری اطمینانی 166
کارگاه طراحی آزمون های PMP نوشته شده توسط کبری اطمینانی 179
دومین کارگاه ارائه آموزشی در وبینار نوشته شده توسط کبری اطمینانی 297
کارگاه E-PMP نوشته شده توسط کبری اطمینانی 238
کارگاه توانمندسازی اعضای تیم های مصاحبه دکتری نوشته شده توسط کبری اطمینانی 411
کارگاه ارائه آموزشی در وبینار نوشته شده توسط کبری اطمینانی 422
کارگاه-کاربردهای آموزشی دورپزشکی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 529