کارگاه پروپوزال نویسی پژوهشی

کارگاه نحوه پروپوزال نویسی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.

تدریس این کارگاه سه ساعته آقای دکتر اسدی و خانم دکتر دادگر بر عهده داشتند.

در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه داده شد.