برگزاری دومین کارگاه ارائه آموزشی در وبینار

برگزاری کارگاه ارائه آموزشی در وبینار در تاریخ  12-5-96


برگزاری مجدد کارگاه "ارائه آموزشی در وبینار"، روز پنجشنبه 12 مرداد ماه با حضور 17 نفر از اعضای هیات علمی و اساتید در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. 

 اهداف این کارگاه آشنایی با مفهوم وبینار، آشنایی با قالب های جلسه وبینار، مدیریت رسانه ها در وبینار و مدیریت فراگیران در کلاس مجازی بود.