کارگاه طراحی آزمون های PMP

کارگاه "طراحی آزمون های PMP"

کارگاه " طراحی آزمون های   PMP (تدبیر مشکل بیمار)" در روز پنج شنبه 19 مرداد با حضور جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار گردید. اهداف این کارگاه آشنایی با مفهوم PMP، کاربرد آزمون های PMP در علوم پزشکی و آشنایی با نرم افزار PMP بود.