کارگاه آموزش سامانه مجازی دانشجویی برای دانشجویان دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید

 کارگاه آموزش سامانه مجازی دانشجویی(LMS) برای دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در تاریخ سه شنبه 6 آبان ماه 1393 در این دانشکده برگزار شد. در این کارگاه که با هماهنگی رابط محترم آموزش مجازی دانشکده، سرکار خانم دکتر مسنن مظفری تشکیل گردید، تعداد 43 نفر از دانشجویان شرکت نمودند.

 اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

  • - معرفی مرکز آموزش الکترونیک
  • - معرفی سامانه های واحد آموزش الکترونیک
  • - آموزش سامانه آموزش الکترونیک دانشجویی
  • - آشنایی با امکانات استاد و دانشجو در سامانه
  • - ثبت نام کاربران در سامانه
  • - پرسش و پاسخ