کارگاه ها

 

لیست کارگاه های درحال ثبت نام
عنوان كارگاه آموزشي مدرس تاریخ برگزاري ساعت  وضعیت
فن سخنوری در ارائه آموزشی

آقای دکتر حبیب زاده

 97/4/7 10 الی 12 ثبت نام
Spatial Analysis

دکتر بهزاد کیانی 

 97/3/28 8 الی 12 صبح ثبت نام