کارگاه ارائه آموزشی در وبینار

برگزاری کارگاه ارائه آموزشی در وبینار در تاریخ  31-4-96

کارگاه ارائه آموزشی در وبینار، روز شنبه 31 تیر ماه در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. 

 اهداف این کارگاه آشنایی با مفهوم وبینار، آشنایی با قالب های جلسه وبینار، مدیریت رسانه ها در وبینار و مدیریت فراگیران در کلاس مجازی بود.

 

گروه هدف این کارگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بودند.

این کارگاه توسط جناب آقای دکتر رضا اسدی و سرکار خانم مهندس بخارایی تدریس شد.