آزمون پانکراتیت 26-7-95

برگزاری آزمون پانکراتیت

 

آزمون پانکراتیت در روز دوشنبه 95/7/26 زیر نظر خانم دکتر گنجی در مرکز آموزش مجازی برگزار گردید.