آزمون آسیت 25-5-95

برگزاری آزمون آسیت

 

دومین آزمون الکترونیکی در مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ 25-5-95 برگزار گردید.

آزمون آسیت زیر نظر خانم دکتر گنجی ، با حضور پنج دانشجوی استاژر اجرا شد.

مصاحبه با دانشجوی شرکت کننده در آزمون آسیت.