آزمون آمار حیاتی 13-5-95

آزمون الکترونیکی آمار حیاتی

 

برگزاری اولین آزمون الکترونیکی در مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ 13-5-95 برگزار گردید.

آزمون آمار حیاتی زیر نظر آقای دکتر شاکری و خانم دکتر دادگر مقدم ، با حضور 100 دانشجوی پزشکی برگزار شد.